Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument zwany dalej regulaminem stanowi integralną część serwisu www.walutykantor24.pl określającą zasady i normy korzystania z dostępnych w nim usług przy poszanowaniu przepisów prawa i dobrych obyczajów społecznych. Regulamin precyzuje prawa i obowiązki względem siebie Użytkownika i Operatora.
 2. Wszelkie usługi dostępne na stronie internetowej są przeznaczone tylko i wyłącznie dla użytkowników serwisu, którymi nie mogą być osoby anonimowe, ze względu na przepisy Prawa Dewizowego oraz Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Wewnętrzne informacje i normy portalu, muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać przepisów prawa.
 3. Za pośrednictwem portalu Operator świadczy usługi wymiany walut w zakresie: Euro EUR, Funt Brytyjski GBP, Dolar Amerykański USD, Frank Szwajcarski CHF, Korona Szwedzka SEK, Korona Norweska NOK, Korona Czeska CZK, Złoty PLN. Przy użyciu kont bankowych deklarowanych przez operatora i Użytkownika, odpowiednich dla danej waluty.
 4. Rejestracja oraz akceptacja regulaminu są zgodą na świadczenie usług wymiany walut drogą elektroniczną i stanowią zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 5. Rejestracja, regulaminu oraz informacje na portalu są bezpłatne i ogólnie dostępne. Jednak Operator zastrzega sobie prawo wyłączności do wykorzystywania i przetwarzania wszelkich informacji i materiałów zgromadzonych na stronach serwisu.

Wymagania sprzętowe

 1. Aby móc w pełni korzystać z usługi dostępnej na serwisie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego urządzenia wraz z oprogramowaniem tj.:
  • stacjonarny lub przenośny komputer,
  • stały dostęp do Internetu,
  • system operacyjny prawidłowo dobrany do parametrów komputera, pracujący
  • w środowisku graficznym np. Windows, Mac OS, Linux,
  • program zapewniający otwarcie pliku w formacie PDF lub pakiet Office,
  • przeglądarkę internetową z funkcją obsługi szyfrowanych połączeń SSL, aplikacji Java oraz plikami cookie.
  • pocztę internetową z przypisanym do niej indywidualnym adresem e-mail.

 

DEFINICJE

Operator

 • A.P.T. „GAJA” S.C. L. Pyzdek, Sz. Przyczynek, z siedziba w 33-112 Tarnowiec, Łękawka 14, wpisaną do rejestru działalności kantorowej NBP pod numerem: 10779/2012, 10780/2012, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 9930623823, oraz REGON 121313886.

Użytkownik

 • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca we własnym imieniu i na własny rachunek, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej akceptująca regulamin oraz prawidłowo zarejestrowana w serwisie.

Regulamin

 • Jest dokumentem utworzonym zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Akceptacja jego warunków wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

Serwis

 • Inaczej portal lub strona internetowa pod adresem https://walutykantor24.pl, za pomocą którego Operator świadczy usługi wymiany walut online.

Rejestracja

 • Czynność związana z założeniem konta Użytkownika w serwisie, poprzez podanie wymaganych danych określonych w formularzu rejestracyjnym.

Panel Klienta

 • Platforma Użytkownika w serwisie, za pomocą której dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży walut.

Konto bankowe

 • Rachunek bankowy Użytkownika i Operatora zlokalizowany w banku, obsługiwany za pomocą bankowego serwisu internetowego, posiadający indywidualny numer nadany przez bank.

Kurs waluty

 • Jednostka wymiany walut, podawana do ogólnej wiadomości przez Operatora i aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Transakcja

 • Obustronne oświadczenie woli kupna lub sprzedaży walut, złożone przez Użytkownika za pomocą panelu klienta, po aktualnym kursie waluty.

Dowód sprzedaży

 • Potwierdzenie prawidłowo dokonanej transakcji, generowany przez system w panelu klienta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.

Prawo Dewizowe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002r., Dz. U. z 2012r. poz. 826.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.

Ustawa o ochronie danych osobowych

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Usługi

 1. Za pośrednictwem portalu Operator świadczy usługi wymiany walut w zakresie: Euro EUR, Funt Brytyjski GBP, Dolar Amerykański USD, Frank Szwajcarski CHF, Korona Szwedzka SEK, Korona Norweska NOK, Korona Czeska CZK, Złoty PLN. Przy użyciu kont deklarowanych przez Użytkownika i Operatora, odpowiednich dla danej waluty. Minimalna wartość transakcji to równowartość 100 jednostek danej waluty.

Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z portalu www.walutykantor24.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Dane w procesie rejestracji bezwzględnie muszą być zgodne z prawdą oraz muszą zawierać następujące dane Użytkownika
  • imię i nazwisko / nazwa firmy
  • adres zameldowania / siedziba firmy
  • Pesel, NIP w przypadku firmy
 3. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Użytkownika, wiąże się  z pobraniem opłaty manipulacyjnej wynikającej z powstania dodatkowej transakcji bankowej.

Transakcja wymiany walut

 1. Warunkiem dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży, Użytkownik musi posiadać konta bankowe w określonej walucie, odpowiedniej do danej transakcji.Transakcja nie może być mniejsza niż sto jednostek waluty obcej.
 2. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z transakcją wymiany walut jak również przelewem bankowym.
 3. Wymiana środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w panelu klienta.
 4. Wymiana waluty następuje po kursie rzeczywistym z chwili potwierdzenia przez Użytkownika dokonania transakcji.
 5. W zależności od wysokości dokonywanej transakcji kurs wymiany waluty może być negocjowany w porozumieniu z Operatorem.
 6. Potwierdzeniem faktu dokonania transakcji w serwisie, jest dowód kupna i sprzedaży dostępny dla Użytkownika w panelu klienta. Wersja papierowa potwierdzenia transakcji, na prośbę Użytkownika może zostać przesłana na adres wskazany w serwisie za dodatkową opłatą w wysokości 6zł.
 7. Transakcji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy centrum obsługi portalu od 8:00 do 16:00. Uzależnione jest to od godzin pracy i księgowania przelewów bankowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bezpieczeństwo

 1. Wymiana wszelkich informacji pomiędzy serwisem a Użytkownikiem odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
 2. Operator pod żadnym pozorem nie wysyła, jak również nie prosi Użytkownika o podanie haseł dostępu do panelu klienta.
 3. Operator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych gromadzi i przetwarza dane Użytkownika tylko i wyłącznie na własne potrzeby.
 4. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów:
  • rachunkowo - księgowych,
  • skutecznej i sprawnej komunikacji z Klientem,
  • przesyłania aktualnych ofert,
  • związanych z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 5. Użytkownik zatwierdzając regulamin wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w systemie Operatora.

Procedury reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu portalu w stosunku do regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Operatorowi informacje o wadliwym działaniu systemu – niezgodnym z regulaminem.
 3. Pismo reklamacyjne może zostać przesłane na adres e-mail lub adres siedziby Operatora i powinno szczegółowo opisać zakres i przedmiot reklamacji.
 4. Operator na rozpatrzenie reklamacji zastrzega sobie termin 14 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnej reklamacji.

Zmiany regulaminu

 1. Operator ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Zmiany uznane zostają za obowiązujące po upływie 7dni od daty ogłoszenia ich na stronie głównej serwisu i przekazania ich użytkownikom na adresy mailowe wskazane w procesie rejestracji.
 2. Użytkownik nie zgadzający się ze zmianami regulaminu, zobowiązany jest poinformować Operatora o tym fakcie na piśmie. Brak akceptacji regulaminu i jego zmian, powoduje rozwiązanie umowy pomiędzy stronami oraz brak możliwości korzystania z usług portalu.

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę na świadczenie usług z Operatorem.
 2. Do rozwiązania umowy wymagana jest forma pisemna wypowiedzenia dostarczona Operatorowi do siedziby firmy.
 3. Umowa nie może być rozwiązana przed ukończeniem wszystkich transakcji finansowych oraz uregulowaniem powstałych zobowiązań.
 4. W przypadku rozwiązania umowy konto Użytkownika i wszelkie jego dane zostaną usunięte z Serwisu.

 

Kursy Walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.2505 4.2885
Flaga USDUSD3.8211 3.8591
Flaga GBPGBP5.1036 5.1416
Flaga CHFCHF3.8808 3.9288
Flaga NOKNOK0.4172 0.4332
Flaga SEKSEK0.3987 0.4167
Flaga CZKCZK0.1576 0.1756
2019-12-13 22:59:58
Kurs na żywo: włącz
© 2018 walutykantor24.pl
zamknij